## TAB=8


#__081e7ba4:

#
sll v0, v0, 3 # 081e7ba4:000210c0

addu a0, a3, v0 # 081e7ba8:00e22021

lw a2, $0004(a0) # 081e7bac:8c860004 :a2=コード1行目ヒダリ
lui t0, $e100 # 081e7bb0:3c08e100 t0=$e1000000
sltu v0, a2, t0 # 081e7bb4:00c8102b :a2>=E1000000
bnel v0, zero, $081e7c70 # 081e7bb8:5440002d ▼__081e7c70
lui t0, $e000 # 081e7bbc:3c08e000 t0=$e0000000
lw a1, $0008(a0) # 081e7bc0:8c850008 :8bit判定,a1=コード右
lui v1, $3000 # 081e7bc4:3c033000 v1=$30000000
sltu v0, a1, v1 # 081e7bc8:00a3102b :a1>=30000000
bnel v0, zero, $081e7bf4 # 081e7bcc:54400009 ▼__081e7bf4
lui v1, $2000 # 081e7bd0:3c032000 v1=$20000000
lw v0, $3780(s1) # 081e7bd4:8e223780 v0=$881f3780
subu v1, a1, v1 # 081e7bd8:00a31823 :コード右除去 //0xE1 8bit判定 0x3
xor a0, a2, t0 # 081e7bdc:00c82026 :E1除去,00nnTEST
addu v0, v0, v1 # 081e7be0:00431021 :コード右+0x8800000
lbu v0, $0000(v0) # 081e7be4:90420000 :コード右アドレスの値
andi v1, a0, $ffff # 081e7be8:3083ffff :00nn除去,TEST
j $081e7cac # 081e7bec:0a079f2b ▼__081e7cac
andi v0, v0, $00ff # 081e7bf0:304200ff

__081e7bf4:

#
sltu v0, a1, v1 # 081e7bf4:00a3102b :a1>=20000000
bnel v0, zero, $081e7c20 # 081e7bf8:54400009 ▼__081e7c20
lui v1, $1000 # 081e7bfc:3c031000 v1=$10000000
lw v0, $3780(s1) # 081e7c00:8e223780 v0=$881f3780://0xE1~ 0x2
subu v1, a1, v1 # 081e7c04:00a31823 :コード右除去
xor a0, a2, t0 # 081e7c08:00c82026 :E1除去,00nnTEST
addu v0, v0, v1 # 081e7c0c:00431021 :コード右+0x8800000
lbu v0, $0000(v0) # 081e7c10:90420000 :コード右アドレスの値
andi v1, a0, $ffff # 081e7c14:3083ffff

j $081e7cdc # 081e7c18:0a079f37 ▼__081e7cdc
andi v0, v0, $00ff # 081e7c1c:304200ff

__081e7c20:

#
sltu v0, a1, v1 # 081e7c20:00a3102b :a1>=10000000
bne v0, zero, $081e7c58 # 081e7c24:1440000c ▼__081e7c58
xor a2, a2, t0 # 081e7c28:00c83026

lw v0, $3780(s1) # 081e7c2c:8e223780 ://0xE1~ 0x1
subu v1, a1, v1 # 081e7c30:00a31823

andi a0, a2, $ffff # 081e7c34:30c4ffff

addu v0, v0, v1 # 081e7c38:00431021

lbu v0, $0000(v0) # 081e7c3c:90420000

andi v0, v0, $00ff # 081e7c40:304200ff

__081e7c44:

#
bnel v0, a0, $081e8d28 # 081e7c44:54440438 ▼__081e8d28
addu a3, s0, zero # 081e7c48:02003821

srl v0, a2, 16 # 081e7c4c:00061402

__081e7c50:

#
j $081e8d28 # 081e7c50:0a07a34a ▼__081e8d28:コード終了後
addu a3, s0, v0 # 081e7c54:02023821 :nn加算
__081e7c58:

#
lw v0, $3780(s1) # 081e7c58:8e223780 :a1<10000000 //0xE1~ 0x0
andi v1, a2, $ffff # 081e7c5c:30c3ffff

addu v0, v0, a1 # 081e7c60:00451021

lbu v0, $0000(v0) # 081e7c64:90420000

j $081e7d2c # 081e7c68:0a079f4b ▼__081e7d2c
andi v0, v0, $00ff # 081e7c6c:304200ff

__081e7c70:

#
sltu v0, a2, t0 # 081e7c70:00c8102b :a2>=E0000000
bne v0, zero, $081e7d3c # 081e7c74:14400031 ▼__081e7d3c
lui v0, $d000 # 081e7c78:3c02d000 v0=$d0000000
lw a1, $0008(a0) # 081e7c7c:8c850008 :16bit判定
lui v1, $3000 # 081e7c80:3c033000 v1=$30000000
sltu v0, a1, v1 # 081e7c84:00a3102b :a1>=30000000
bnel v0, zero, $081e7cb4 # 081e7c88:5440000a ▼__081e7cb4
lui v1, $2000 # 081e7c8c:3c032000 v1=$20000000
lw v0, $3780(s1) # 081e7c90:8e223780 ://0xE0~ 0x3 16bit判定
subu v1, a1, v1 # 081e7c94:00a31823

xor a0, a2, t0 # 081e7c98:00c82026

addu v0, v0, v1 # 081e7c9c:00431021

lhu v0, $0000(v0) # 081e7ca0:94420000

andi v1, a0, $ffff # 081e7ca4:3083ffff

andi v0, v0, $ffff # 081e7ca8:3042ffff

__081e7cac:

#
j $081e7ce0 # 081e7cac:0a079f38 ▼__081e7ce0
sltu v0, v1, v0 # 081e7cb0:0062102b :TEST<右アドレスの値とき実行
__081e7cb4:

#
sltu v0, a1, v1 # 081e7cb4:00a3102b :a1>=20000000
bnel v0, zero, $081e7cf0 # 081e7cb8:5440000d ▼__081e7cf0
lui v1, $1000 # 081e7cbc:3c031000 v1=$10000000
lw v0, $3780(s1) # 081e7cc0:8e223780 ://0xE0~ 0x2
subu v1, a1, v1 # 081e7cc4:00a31823

xor a0, a2, t0 # 081e7cc8:00c82026

addu v0, v0, v1 # 081e7ccc:00431021

lhu v0, $0000(v0) # 081e7cd0:94420000

andi v1, a0, $ffff # 081e7cd4:3083ffff

andi v0, v0, $ffff # 081e7cd8:3042ffff

__081e7cdc:

#
sltu v0, v0, v1 # 081e7cdc:0043102b :TEST<右アドレスの値のとき↓
__081e7ce0:

#
bnel v0, zero, $081e8d28 # 081e7ce0:54400411 ▼__081e8d28:コード終了後
addu a3, s0, zero # 081e7ce4:02003821

j $081e7c50 # 081e7ce8:0a079f14 ▲__081e7c50
srl v0, a0, 16 # 081e7cec:00041402 :nn抽出
__081e7cf0:

#
sltu v0, a1, v1 # 081e7cf0:00a3102b :a1>=10000000
bne v0, zero, $081e7d18 # 081e7cf4:14400008 ▼__081e7d18
xor a2, a2, t0 # 081e7cf8:00c83026

lw v0, $3780(s1) # 081e7cfc:8e223780 ://0xE0~ 0x1
subu v1, a1, v1 # 081e7d00:00a31823

andi a0, a2, $ffff # 081e7d04:30c4ffff

addu v0, v0, v1 # 081e7d08:00431021

lhu v0, $0000(v0) # 081e7d0c:94420000

j $081e7c44 # 081e7d10:0a079f11 ▲__081e7c44
andi v0, v0, $ffff # 081e7d14:3042ffff

__081e7d18:

#
lw v0, $3780(s1) # 081e7d18:8e223780 :a1<10000000 //0xE0~ 0x0
andi v1, a2, $ffff # 081e7d1c:30c3ffff

addu v0, v0, a1 # 081e7d20:00451021

lhu v0, $0000(v0) # 081e7d24:94420000

andi v0, v0, $ffff # 081e7d28:3042ffff

__081e7d2c:

#
bne v0, v1, $081e7c50 # 081e7d2c:1443ffc8 ▲__081e7c50
srl v0, a2, 16 # 081e7d30:00061402

j $081e8d28 # 081e7d34:0a07a34a ▼__081e8d28
addu a3, s0, zero # 081e7d38:02003821

__081e7d3c:

#
sltu v0, a2, v0 # 081e7d3c:00c2102b :a2>=D0000000
bne v0, zero, $081e815c # 081e7d40:14400106 ▼__081e815c:#4c
lui t0, $c000 # 081e7d44:3c08c000 t0=$c0000000
lw a1, $0008(a0) # 081e7d48:8c850008 ://0xD 判定/パッド
lui v0, $4000 # 081e7d4c:3c024000 v0=$40000000
sltu v0, a1, v0 # 081e7d50:00a2102b :a1=コード右>=40000000なら下
bnel v0, zero, $081e7e98 # 081e7d54:54400050 ▼__081e7e98
lui v1, $3000 # 081e7d58:3c033000 v1=$30000000
slt v0, s0, v1 # 081e7d5c:0203102a :s0<v1なら下
beq v0, zero, $081e7ea8 # 081e7d60:10400051 ▼__081e7ea8:JOKER
lui a0, $d000 # 081e7d64:3c04d000 a0=$d0000000
addiu v0, s0, $0005 # 081e7d68:26020005 :アドレス比較?
sll v0, v0, 3 # 081e7d6c:000210c0

addu v0, a3, v0 # 081e7d70:00e21021

lw v1, $0008(v0) # 081e7d74:8c430008 :bitタイプ
bne v1, zero, $081e7db0 # 081e7d78:1460000d ▼__081e7db0:比較16bitへジャンプ
addiu t0, s0, $0001 # 081e7d7c:26080001

lw v1, $3780(s1) # 081e7d80:8e233780

lui v0, $0fff # 081e7d84:3c020fff v0=$0fff0000
ori v0, v0, $ffff # 081e7d88:3442ffff v0=$0fffffff
and a0, a2, v0 # 081e7d8c:00c22024

and v0, a1, v0 # 081e7d90:00a21024

addu v0, v1, v0 # 081e7d94:00621021

addu v1, v1, a0 # 081e7d98:00641821

lbu v1, $0000(v1) # 081e7d9c:90630000

lbu v0, $0000(v0) # 081e7da0:90420000

andi a0, v1, $00ff # 081e7da4:306400ff

j $081e7e0c # 081e7da8:0a079f83 ▼__081e7e0c
andi v1, v0, $00ff # 081e7dac:304300ff

__081e7db0:

#
addiu v0, zero, $0001 # 081e7db0:24020001 v0=$00000001:16bit比較
bne v1, v0, $081e7dec # 081e7db4:1462000d ▼__081e7dec:比較32bitへジャンプ
lw v0, $3780(s1) # 081e7db8:8e223780

lw v1, $3780(s1) # 081e7dbc:8e233780

lui v0, $0fff # 081e7dc0:3c020fff v0=$0fff0000
ori v0, v0, $ffff # 081e7dc4:3442ffff v0=$0fffffff
and a0, a2, v0 # 081e7dc8:00c22024

and v0, a1, v0 # 081e7dcc:00a21024

addu v0, v1, v0 # 081e7dd0:00621021

addu v1, v1, a0 # 081e7dd4:00641821

lhu v1, $0000(v1) # 081e7dd8:94630000

lhu v0, $0000(v0) # 081e7ddc:94420000

andi a0, v1, $ffff # 081e7de0:3064ffff

j $081e7e0c # 081e7de4:0a079f83 ▼__081e7e0c
andi v1, v0, $ffff # 081e7de8:3043ffff

__081e7dec:

#
lui v1, $0fff # 081e7dec:3c030fff v1=$0fff0000:32bitアドレス比較
ori v1, v1, $ffff # 081e7df0:3463ffff v1=$0fffffff
and a0, a2, v1 # 081e7df4:00c32024

and v1, a1, v1 # 081e7df8:00a31824

addu v1, v0, v1 # 081e7dfc:00431821

addu v0, v0, a0 # 081e7e00:00441021

lw a0, $0000(v0) # 081e7e04:8c440000

lw v1, $0000(v1) # 081e7e08:8c630000

__081e7e0c:

#
lui v0, $7000 # 081e7e0c:3c027000 v0=$70000000:アドレス比較共通処理
ori v0, v0, $0001 # 081e7e10:34420001 v0=$70000001
sltu v0, a1, v0 # 081e7e14:00a2102b :1行目コード右>=70000000なら下
bnel v0, zero, $081e7e28 # 081e7e18:54400003 ▼__081e7e28
lui v0, $6000 # 081e7e1c:3c026000 v0=$60000000
j $081e7e3c # 081e7e20:0a079f8f ▼__081e7e3c //0xD~ 7 アドレス比較大
sltu v0, v1, a0 # 081e7e24:0064102b

__081e7e28:

#
ori v0, v0, $0001 # 081e7e28:34420001 :v0=60000001
sltu v0, a1, v0 # 081e7e2c:00a2102b :1行目コード右>=60000001なら下
bne v0, zero, $081e7e4c # 081e7e30:14400006 ▼__081e7e4c
lui v0, $5000 # 081e7e34:3c025000 v0=$50000000
sltu v0, a0, v1 # 081e7e38:0083102b :0x6 a0>=v1なら下 //0xD ~6 アドレス比較小
__081e7e3c:

#
bnel v0, zero, $081e7c50 # 081e7e3c:5440ff84 ▲__081e7c50:0x7 v1>=a0なら下
addiu v0, zero, $0001 # 081e7e40:24020001 v0=$00000001
j $081e7e80 # 081e7e44:0a079fa0 ▼__081e7e80
addiu v0, t0, $0004 # 081e7e48:25020004

__081e7e4c:

#
ori v0, v0, $0001 # 081e7e4c:34420001

sltu v0, a1, v0 # 081e7e50:00a2102b :1行目コード右>=50000001なら下
bnel v0, zero, $081e7e6c # 081e7e54:54400005 ▼__081e7e6c
lui v0, $4000 # 081e7e58:3c024000 v0=$40000000
bnel a0, v1, $081e7c50 # 081e7e5c:5483ff7c ▲__081e7c50:a0!=v1の場合ジャンプ//0xD ~5 アドレス比較不一致
addiu v0, zero, $0001 # 081e7e60:24020001 v0=$00000001
j $081e7e80 # 081e7e64:0a079fa0 ▼__081e7e80
addiu v0, t0, $0004 # 081e7e68:25020004

__081e7e6c:

#
beql a1, v0, $081e7c50 # 081e7e6c:50a2ff78 ▲__081e7c50:1行目コード右>=40000000なら下
addiu v0, zero, $0001 # 081e7e70:24020001 v0=$00000001
beql a0, v1, $081e7c50 # 081e7e74:5083ff76 ▲__081e7c50:a0=v1の場合ジャンプ //0xD ~4 アドレス比較一致
addiu v0, zero, $0001 # 081e7e78:24020001 v0=$00000001
addiu v0, t0, $0004 # 081e7e7c:25020004

__081e7e80:

#
sll v0, v0, 3 # 081e7e80:000210c0 :アドレス比較共通処理、スキップ
addu v0, a3, v0 # 081e7e84:00e21021

lw v0, $0004(v0) # 081e7e88:8c420004

addiu v0, v0, $0001 # 081e7e8c:24420001

j $081e7c50 # 081e7e90:0a079f14 ▲__081e7c50
andi v0, v0, $00ff # 081e7e94:304200ff

__081e7e98:

#
sltu v0, a1, v1 # 081e7e98:00a3102b :a1,コード右>=30000000なら下 //INVERSE JOKER 制御PAD
bne v0, zero, $081e7f14 # 081e7e9c:1440001d ▼__081e7f14
lui a0, $2030 # 081e7ea0:3c042030 a0=$20300000
lui a0, $d000 # 081e7ea4:3c04d000 a0=$d0000000
__081e7ea8:

#
addu a0, a1, a0 # 081e7ea8:00a42021 :a0=D+3で コードPADだけが残る
jal $081e26f4 # 081e7eac:0e0789bd ▲FNC_081e26f4:PAD分解
addiu a1, sp, $0008 # 081e7eb0:27a50008

lw v0, $0008(sp) # 081e7eb4:8fa20008 :sp+8=a1 コードPAD
beql v0, zero, $081e7ed4 # 081e7eb8:50400006 ▼__081e7ed4
lw v0, $000c(sp) # 081e7ebc:8fa2000c

lw a1, $003c(sp) # 081e7ec0:8fa5003c :メモリPAD
and v0, a1, v0 # 081e7ec4:00a21024

beq v0, zero, $081e8d28 # 081e7ec8:10400397 ▼__081e8d28:コード処理後
addu a3, s0, zero # 081e7ecc:02003821

lw v0, $000c(sp) # 081e7ed0:8fa2000c

__081e7ed4:

#
beql v0, zero, $081e7ef0 # 081e7ed4:50400006 ▼__081e7ef0
lw v0, $0010(sp) # 081e7ed8:8fa20010

lw a2, $003c(sp) # 081e7edc:8fa6003c :メモリPAD
and v0, a2, v0 # 081e7ee0:00c21024

beq v0, zero, $081e8d28 # 081e7ee4:10400390 ▼__081e8d28:コード処理後
addu a3, s0, zero # 081e7ee8:02003821

lw v0, $0010(sp) # 081e7eec:8fa20010

__081e7ef0:

#
beq v0, zero, $081e7f0c # 081e7ef0:10400006 ▼__081e7f0c
lui t0, $881f # 081e7ef4:3c08881f t0=$881f0000
lw a3, $003c(sp) # 081e7ef8:8fa7003c

and v0, a3, v0 # 081e7efc:00e21024

beql v0, zero, $081e8d28 # 081e7f00:50400389 ▼__081e8d28">:コード処理後
addu a3, s0, zero # 081e7f04:02003821

lui t0, $881f # 081e7f08:3c08881f t0=$881f0000
__081e7f0c:

#
j $081e8058 # 081e7f0c:0a07a016 ▼__081e8058:JOKERPAD の処理と共通
lw v1, $64d8(t0) # 081e7f10:8d0364d8 v1=$881f64d8
__081e7f14:

#
sltu v0, a1, a0 # 081e7f14:00a4102b :a1,コード右>=20300000なら下
bnel v0, zero, $081e7f44 # 081e7f18:5440000a ▼__081e7f44
lui a0, $2020 # 081e7f1c:3c042020 a0=$20200000
lw v0, $3780(s1) # 081e7f20:8e223780 //0xD ~0x203 8bit判定大
addu v1, a2, v1 # 081e7f24:00c31821

subu a0, a1, a0 # 081e7f28:00a42023

addu v0, v0, v1 # 081e7f2c:00431021

lbu v0, $0000(v0) # 081e7f30:90420000

addiu a3, s0, $0001 # 081e7f34:26070001

andi v0, v0, $00ff # 081e7f38:304200ff

j $081e80e0 # 081e7f3c:0a07a038 ▼__081e80e0
sltu v0, a0, v0 # 081e7f40:0082102b

__081e7f44:

#
sltu v0, a1, a0 # 081e7f44:00a4102b :a1=コード右>=20200000なら下
bnel v0, zero, $081e7f74 # 081e7f48:5440000a ▼__081e7f74
lui a0, $2010 # 081e7f4c:3c042010 a0=$20100000
lw v0, $3780(s1) # 081e7f50:8e223780 //0xD ~0x202 8bit判定小
addu v1, a2, v1 # 081e7f54:00c31821

subu a0, a1, a0 # 081e7f58:00a42023

addu v0, v0, v1 # 081e7f5c:00431021

lbu v0, $0000(v0) # 081e7f60:90420000

addiu a3, s0, $0001 # 081e7f64:26070001

andi v0, v0, $00ff # 081e7f68:304200ff

j $081e80e0 # 081e7f6c:0a07a038 ▼__081e80e0
sltu v0, v0, a0 # 081e7f70:0044102b

__081e7f74:

#
sltu v0, a1, a0 # 081e7f74:00a4102b :a1,コード右>=20100000なら下
bne v0, zero, $081e7fa8 # 081e7f78:1440000b ▼__081e7fa8
lui v0, $2000 # 081e7f7c:3c022000 v0=$20000000
lw v0, $3780(s1) # 081e7f80:8e223780 //0xD ~0x201 8bit判定不一致
addu v1, a2, v1 # 081e7f84:00c31821

subu a0, a1, a0 # 081e7f88:00a42023

addu v0, v0, v1 # 081e7f8c:00431021

lbu v0, $0000(v0) # 081e7f90:90420000

andi v0, v0, $00ff # 081e7f94:304200ff

bne v0, a0, $081e8d24 # 081e7f98:14440362 ▼__081e8d24
addiu a3, s0, $0001 # 081e7f9c:26070001

j $081e8d2c # 081e7fa0:0a07a34b ▼__081e8d2c
addiu s0, a3, $0001 # 081e7fa4:24f00001

__081e7fa8:

#
sltu v0, a1, v0 # 081e7fa8:00a2102b :a1,コード右>=20000000なら下
bne v0, zero, $081e7fe4 # 081e7fac:1440000d ▼__081e7fe4
lui v1, $1000 # 081e7fb0:3c031000 v1=$10000000
lw v1, $3780(s1) # 081e7fb4:8e233780 //0xD ~0x200 8bit判定一致
lui v0, $3000 # 081e7fb8:3c023000 v0=$30000000
addu v0, a2, v0 # 081e7fbc:00c21021

addu v1, v1, v0 # 081e7fc0:00621821

lbu v1, $0000(v1) # 081e7fc4:90630000

lui v0, $e000 # 081e7fc8:3c02e000 v0=$e0000000
addu v0, a1, v0 # 081e7fcc:00a21021

andi v1, v1, $00ff # 081e7fd0:306300ff

bne v1, v0, $081e8d28 # 081e7fd4:14620354 ▼__081e8d28
addiu a3, s0, $0001 # 081e7fd8:26070001

j $081e8d28 # 081e7fdc:0a07a34a ▼__081e8d28
addu a3, s0, zero # 081e7fe0:02003821

__081e7fe4:

#
sltu v0, a1, v1 # 081e7fe4:00a3102b :a1,コード右>=10000000なら下,//JOKER パッドコード
bne v0, zero, $081e807c # 081e7fe8:14400024 ▼__081e807c
lui a0, $0030 # 081e7fec:3c040030 a0=$00300000
subu a0, a1, v1 # 081e7ff0:00a32023 :a0=コードのPAD
jal $081e26f4 # 081e7ff4:0e0789bd ▲FNC_081e26f4:コードPAD分解
addiu a1, sp, $0008 # 081e7ff8:27a50008

lw v0, $0008(sp) # 081e7ffc:8fa20008 :コードPAD分解値
beql v0, zero, $081e801c # 081e8000:50400006 ▼__081e801c
lw v0, $000c(sp) # 081e8004:8fa2000c :コードPAD分解値2
lw t1, $003c(sp) # 081e8008:8fa9003c

and v0, t1, v0 # 081e800c:01221024 :#and v0, t1, v0
beql v0, zero, $081e8054 # 081e8010:50400010 ▼__081e8054:SKIP #beql v0, zero, $081e8054
lui a1, $881f # 081e8014:3c05881f a1=$881f0000
lw v0, $000c(sp) # 081e8018:8fa2000c :コードPAD分解値2
__081e801c:

#
beql v0, zero, $081e8038 # 081e801c:50400006 ▼__081e8038
lw v0, $0010(sp) # 081e8020:8fa20010 :コードPAD分解値3
lw v1, $003c(sp) # 081e8024:8fa3003c

and v0, v1, v0 # 081e8028:00621024

beql v0, zero, $081e8054 # 081e802c:50400009 ▼__081e8054:SKIP
lui a1, $881f # 081e8030:3c05881f a1=$881f0000
lw v0, $0010(sp) # 081e8034:8fa20010 :コードPAD分解値3
__081e8038:

#
beq v0, zero, $081e8d28 # 081e8038:1040033b ▼__081e8d28:コード処理後
addu a3, s0, zero # 081e803c:02003821

lw a0, $003c(sp) # 081e8040:8fa4003c :メモリPAD
and v0, a0, v0 # 081e8044:00821024

bnel v0, zero, $081e8d2c # 081e8048:54400338 ▼__081e8d2c:コード処理後
addiu s0, a3, $0001 # 081e804c:24f00001

lui a1, $881f # 081e8050:3c05881f a1=$881f0000
__081e8054:

#
lw v1, $64d8(a1) # 081e8054:8ca364d8 v1=$881f64d8
__081e8058:

#
addiu v0, s0, $0004 # 081e8058:26020004 :INVERSE JOKERと共通,スキップ行?
sll v0, v0, 3 # 081e805c:000210c0

addu v1, v1, s2 # 081e8060:00721821

addu v1, v1, v0 # 081e8064:00621821

lw v1, $0004(v1) # 081e8068:8c630004

lui v0, $3000 # 081e806c:3c023000 v0=$30000000
ori v0, v0, $0001 # 081e8070:34420001 v0=$30000001
j $081e8824 # 081e8074:0a07a209 ▼__081e8824
addu v1, v1, v0 # 081e8078:00621821

__081e807c:

#
sltu v0, a1, a0 # 081e807c:00a4102b :a1>=00300000
bnel v0, zero, $081e80b0 # 081e8080:5440000b ▼__081e80b0
lui a0, $0020 # 081e8084:3c040020 a0=$00200000
lw v1, $3780(s1) # 081e8088:8e233780 //0xD ~ 0x003 16bit判定大
lui v0, $3000 # 081e808c:3c023000 v0=$30000000
addu v0, a2, v0 # 081e8090:00c21021

addu v1, v1, v0 # 081e8094:00621821

lhu v0, $0000(v1) # 081e8098:94620000

subu v1, a1, a0 # 081e809c:00a41823

addiu a3, s0, $0001 # 081e80a0:26070001

andi v0, v0, $ffff # 081e80a4:3042ffff

j $081e80e0 # 081e80a8:0a07a038 ▼__081e80e0
sltu v0, v1, v0 # 081e80ac:0062102b

__081e80b0:

#
sltu v0, a1, a0 # 081e80b0:00a4102b :a1>=00200000
bnel v0, zero, $081e80f0 # 081e80b4:5440000e ▼__081e80f0
lui a0, $0010 # 081e80b8:3c040010 a0=$00100000
lw v1, $3780(s1) # 081e80bc:8e233780 //0xD ~ 0x002 16bit判定小
lui v0, $3000 # 081e80c0:3c023000 v0=$30000000
addu v0, a2, v0 # 081e80c4:00c21021

addu v1, v1, v0 # 081e80c8:00621821

lhu v0, $0000(v1) # 081e80cc:94620000

subu v1, a1, a0 # 081e80d0:00a41823

addiu a3, s0, $0001 # 081e80d4:26070001

andi v0, v0, $ffff # 081e80d8:3042ffff

sltu v0, v0, v1 # 081e80dc:0043102b

__081e80e0:

#
beql v0, zero, $081e8d2c # 081e80e0:50400312 ▼__081e8d2c
addiu s0, a3, $0001 # 081e80e4:24f00001

j $081e8d28 # 081e80e8:0a07a34a ▼__081e8d28
addu a3, s0, zero # 081e80ec:02003821

__081e80f0:

#
sltu v0, a1, a0 # 081e80f0:00a4102b :a1>=00100000
bne v0, zero, $081e8128 # 081e80f4:1440000c ▼__081e8128
lw v0, $3780(s1) # 081e80f8:8e223780

lw v1, $3780(s1) # 081e80fc:8e233780 //0xD ~ 0x001 16BIT判定不一致
lui v0, $3000 # 081e8100:3c023000 v0=$30000000
addu v0, a2, v0 # 081e8104:00c21021

addu v1, v1, v0 # 081e8108:00621821

lhu v0, $0000(v1) # 081e810c:94620000

subu v1, a1, a0 # 081e8110:00a41823

andi v0, v0, $ffff # 081e8114:3042ffff

bne v0, v1, $081e8d24 # 081e8118:14430302 ▼__081e8d24
addiu a3, s0, $0001 # 081e811c:26070001

j $081e8d2c # 081e8120:0a07a34b ▼__081e8d2c
addiu s0, a3, $0001 # 081e8124:24f00001

__081e8128:

#
lui v1, $3000 # 081e8128:3c033000 v1=$30000000:a1<00100000,//0xD ~ 0x000 16bit判定一致
addu v1, a2, v1 # 081e812c:00c31821

addu v0, v0, v1 # 081e8130:00431021

lhu v0, $0000(v0) # 081e8134:94420000

andi v0, v0, $ffff # 081e8138:3042ffff

bne v0, a1, $081e8d28 # 081e813c:144502fa ▼__081e8d28
addiu a3, s0, $0001 # 081e8140:26070001

j $081e8d28 # 081e8144:0a07a34a ▼__081e8d28
addu a3, s0, zero # 081e8148:02003821

nop

# 081e814c:00000000 :#sltu v0, a2, t0 a2>=C0000000
beq zero, zero, $081e8158 # 081e8150:10000001 ▼伊次郎不可:#bne v0, zero, $081e8180
nop

# 081e8154:00000000 :#lui v0, $b000
伊次郎不可:

#
nop

# 081e8158:00000000 :#lw v1, $3780(s1) //0xC
__081e815c:

#
lw v0, $0008(sp) # 081e815c:8fa20008 :#lui v0, $4000
lui t0, $0880 # 081e8160:3c080880 t0=$08800000:#addu v0, a2, v0
sw v0, $3ffc(t0) # 081e8164:ad023ffc [08803ffc]:#addu v1, v1, v0
lui t0, $c000 # 081e8168:3c08c000 t0=$c0000000:#lw v1, $0000(v1)
sltu v0, a2, t0 # 081e816c:00c8102b :#lw v0, $0008(a0)
beql v0, zero, $081e8bc8 # 081e8170:50400295 ▼__081e8bc8
nop

# 081e8174:00000000 :#addu a3, s0, zero
E0 1B:

#
j $081e8180 # 081e8178:0a07a060 ▼__081e8180:#j $081e8d4c 
lui v0, $b000 # 081e817c:3c02b000 v0=$b0000000:#lw a3, $0034(sp)
__081e8180:

#
sltu v0, a2, v0 # 081e8180:00c2102b :a2>=b0000000
bne v0, zero, $081e81a4 # 081e8184:14400007 ▼__081e81a4
nop

# 081e8188:00000000
lw v0, $0008(a0) # 081e818c:8c820008 ://0xB タイマー
beq v0, zero, $081e8d28 # 081e8190:104002e5 ▼__081e8d28
addu a3, s0, zero # 081e8194:02003821

addiu v0, v0, $ffff # 081e8198:2442ffff

j $081e8d48 # 081e819c:0a07a352 ▼__081e8d48
sw v0, $0008(a0) # 081e81a0:ac820008

__081e81a4:

#
bgez a2, $081e8314 # 081e81a4:04c1005b ▼__081e8314:符号拡張判定 0x7ならジャンプ,0x8なら↓
lui t0, $7000 # 081e81a8:3c087000 t0=$70000000
slt v0, s0, v1 # 081e81ac:0203102a :s0<v1のとき↓
beq v0, zero, $081e8318 # 081e81b0:10400059 ▼__081e8318
sltu v0, a2, t0 # 081e81b4:00c8102b :a2>=70000000
addiu v0, s0, $0005 # 081e81b8:26020005 ://0x8 シリアル
sll v0, v0, 3 # 081e81bc:000210c0

addu v0, a3, v0 # 081e81c0:00e21021

lw a2, $0008(a0) # 081e81c4:8c860008 :コード右
lw v1, $0004(v0) # 081e81c8:8c430004 :コード2行目左
addiu a3, s0, $0001 # 081e81cc:26070001

andi t5, a2, $ffff # 081e81d0:30cdffff :t5=オフセット
lui v0, $1000 # 081e81d4:3c021000 v0=$10000000
sltu v1, v1, v0 # 081e81d8:0062182b :コード2行目<10000000
addiu a1, s0, $0004 # 081e81dc:26050004

sll v0, t5, 1 # 081e81e0:000d1040 :v0=t5*2
addiu a0, a3, $0004 # 081e81e4:24e40004

movz t5, v0, v1 # 081e81e8:0043680a :16bit時 t5=オフセット2倍
sll t6, a0, 3 # 081e81ec:000470c0

sll a1, a1, 3 # 081e81f0:000528c0

srl a2, a2, 16 # 081e81f4:00063402 :a2=回数
addu t4, zero, zero # 081e81f8:00006021

addu t3, zero, zero # 081e81fc:00005821

j $081e8300 # 081e8200:0a07a0c0 ▼__081e8300
lui t7, $1000 # 081e8204:3c0f1000 t7=$10000000
__081e8208:

#
lw v0, $64d8(t1) # 081e8208:8d2264d8 :シリアルループ
addu v0, v0, s2 # 081e820c:00521021

addu v1, v0, t6 # 081e8210:004e1821

lw t0, $0004(v1) # 081e8214:8c680004 :コード2行目左
addu t1, v0, a1 # 081e8218:00454821

sltu v0, t0, t7 # 081e821c:010f102b :t0>=10000000なら↓
bnel v0, zero, $081e82cc # 081e8220:5440002a ▼__081e82cc
lw v0, $0008(v1) # 081e8224:8c620008 :コード2行目右 //0x8 16bitシリアル
lw v0, $0004(t1) # 081e8228:8d220004

lui a0, $c000 # 081e822c:3c04c000 a0=$c0000000
lw t1, $0008(v1) # 081e8230:8c690008 :コード2行目右
addu v1, v0, a0 # 081e8234:00441821 :C+8 ヘッダ4
andi v0, v0, $0001 # 081e8238:30420001 :奇数アドレス判定
bne v0, zero, $081e8268 # 081e823c:1440000a ▼__081e8268
addu t2, v1, t3 # 081e8240:006b5021 :アドレス+アドレスオフセット*回数
mult t4, t1
# 081e8244:01890018 :偶数アドレス
lw v1, $3780(s1) # 081e8248:8e233780 :8800000
addu v1, v1, t2 # 081e824c:006a1821 :+8800000
mflo v0
# 081e8250:00001012
addu v0, v0, t0 # 081e8254:00481021 :コード値+値オフセット*回数
andi v0, v0, $ffff # 081e8258:3042ffff

sh v0, $0000(v1) # 081e825c:a4620000

j $081e82fc # 081e8260:0a07a0bf ▼__081e82fc
addiu t4, t4, $0001 # 081e8264:258c0001

__081e8268:

#
mult t4, t1
# 081e8268:01890018 :回数*値オフセット 奇数アドレス
lw v1, $3780(s1) # 081e826c:8e233780 :8800000
addu v1, v1, t2 # 081e8270:006a1821 :アドレス+アドレスオフセット*回数+8800000
mflo v0
# 081e8274:00001012
addu v0, v0, t0 # 081e8278:00481021 :コード値+値オフセット*回数
sh v0, $0000(sp) # 081e827c:a7a20000

lbu v0, $0000(sp) # 081e8280:93a20000

lui t0, $c000 # 081e8284:3c08c000 t0=$c0000000
ori t0, t0, $0001 # 081e8288:35080001 t0=$c0000001
andi v0, v0, $00ff # 081e828c:304200ff

sb v0, $0000(v1) # 081e8290:a0620000 :1byte目
lui v1, $881f # 081e8294:3c03881f v1=$881f0000
lw v0, $64d8(v1) # 081e8298:8c6264d8 v0=$881f64d8
lw a0, $3780(s1) # 081e829c:8e243780 :8800000
lbu v1, $0001(sp) # 081e82a0:93a30001

addu v0, v0, s2 # 081e82a4:00521021

addu v0, v0, a1 # 081e82a8:00451021

lw v0, $0004(v0) # 081e82ac:8c420004 :コード左
andi v1, v1, $00ff # 081e82b0:306300ff

addu v0, v0, t0 # 081e82b4:00481021 :コード左+C0000001
addu v0, v0, t3 # 081e82b8:004b1021 :+アドレスオフセット
addu a0, a0, v0 # 081e82bc:00822021 :+8800000
sb v1, $0000(a0) # 081e82c0:a0830000 :2byte目
j $081e82fc # 081e82c4:0a07a0bf ▼__081e82fc
addiu t4, t4, $0001 # 081e82c8:258c0001

__081e82cc:

#
lw v1, $0004(t1) # 081e82cc:8d230004 :v1=コード左 //0x8 ~ 0x0 シリアル8bit
lw a0, $3780(s1) # 081e82d0:8e243780 :8800000
mult t4, v0
# 081e82d4:01820018 :回数*値オフセット
lui t1, $c000 # 081e82d8:3c09c000 t1=$c0000000
addu v1, v1, t1 # 081e82dc:00691821 :8+C? ヘッダ4のこるが問題なし
addu v1, v1, t3 # 081e82e0:006b1821 :アドレス+回数*オフセット
addu a0, a0, v1 # 081e82e4:00832021 :+8800000
mflo v0
# 081e82e8:00001012
addu v0, v0, t0 # 081e82ec:00481021 :コード値+値オフセット*回数
andi v0, v0, $00ff # 081e82f0:304200ff

sb v0, $0000(a0) # 081e82f4:a0820000

addiu t4, t4, $0001 # 081e82f8:258c0001 :回数加算
__081e82fc:

#
addu t3, t3, t5 # 081e82fc:016d5821 :アドレスオフセット
__081e8300:

#
slt v0, t4, a2 # 081e8300:0186102a :t4>=コード回数になるまでループ
bne v0, zero, $081e8208 # 081e8304:1440ffc0 ▲__081e8208
lui t1, $881f # 081e8308:3c09881f t1=$881f0000
j $081e8d2c # 081e830c:0a07a34b ▼__081e8d2c
addiu s0, a3, $0001 # 081e8310:24f00001

__081e8314:

#
sltu v0, a2, t0 # 081e8314:00c8102b :a2>=70000000
__081e8318:

#
bne v0, zero, $081e83f8 # 081e8318:14400037 ▼__081e83f8
lui v0, $6000 # 081e831c:3c026000 v0=$60000000:pointer?
addiu v0, s0, $0004 # 081e8320:26020004 ://0x7 論理演算
sll v0, v0, 3 # 081e8324:000210c0

addu v0, a3, v0 # 081e8328:00e21021

lw a1, $0008(v0) # 081e832c:8c450008

lw a0, $3780(s1) # 081e8330:8e243780

lui v0, $0005 # 081e8334:3c020005 v0=$00050000
subu v1, a2, t0 # 081e8338:00c81823

sltu v0, a1, v0 # 081e833c:00a2102b :a1>=0005000
bne v0, zero, $081e8358 # 081e8340:14400005 ▼__081e8358
addu v1, a0, v1 # 081e8344:00831821

lhu v0, $0000(v1) # 081e8348:94620000 //0x7 ~ 0x005 16bitXOR
addu a3, s0, zero # 081e834c:02003821

j $081e83d8 # 081e8350:0a07a0f6 ▼__081e83d8
xor v0, a1, v0 # 081e8354:00a21026

__081e8358:

#
lui v0, $0004 # 081e8358:3c020004 v0=$00040000
sltu v0, a1, v0 # 081e835c:00a2102b :a1>=40000
bnel v0, zero, $081e8378 # 081e8360:54400005 ▼__081e8378
lui v0, $0003 # 081e8364:3c020003 v0=$00030000
lbu v0, $0000(v1) # 081e8368:90620000 //0x7 ~ 0x004 8bitXOR
addu a3, s0, zero # 081e836c:02003821

j $081e8b80 # 081e8370:0a07a2e0 ▼__081e8b80
xor v0, a1, v0 # 081e8374:00a21026

__081e8378:

#
sltu v0, a1, v0 # 081e8378:00a2102b :a1>=30000
bnel v0, zero, $081e8398 # 081e837c:54400006 ▼__081e8398
lui v0, $0002 # 081e8380:3c020002 v0=$00020000
lhu v0, $0000(v1) # 081e8384:94620000 //0x7 ~ 0x003 16bitAND
addu a3, s0, zero # 081e8388:02003821

andi v0, v0, $ffff # 081e838c:3042ffff

j $081e83dc # 081e8390:0a07a0f7 ▼__081e83dc
and v0, v0, a1 # 081e8394:00451024

__081e8398:

#
sltu v0, a1, v0 # 081e8398:00a2102b :a1>=20000
bne v0, zero, $081e83c0 # 081e839c:14400008 ▼__081e83c0
lui v0, $0001 # 081e83a0:3c020001 v0=$00010000
lbu v0, $0000(v1) # 081e83a4:90620000 //0x7 ~ 0x002 8bitAND
addu a3, s0, zero # 081e83a8:02003821

andi v0, v0, $00ff # 081e83ac:304200ff

and v0, v0, a1 # 081e83b0:00451024

__081e83b4:

#
sb v0, $0000(v1) # 081e83b4:a0620000 :8bit書き込み
j $081e8d2c # 081e83b8:0a07a34b ▼__081e8d2c
addiu s0, a3, $0001 # 081e83bc:24f00001

__081e83c0:

#
sltu v0, a1, v0 # 081e83c0:00a2102b :a1>=10000
bne v0, zero, $081e83e8 # 081e83c4:14400008 ▼__081e83e8
nop

# 081e83c8:00000000
lhu v0, $0000(v1) # 081e83cc:94620000 //0x7 ~ 0x001 16bitOR
addu a3, s0, zero # 081e83d0:02003821

or v0, a1, v0 # 081e83d4:00a21025

__081e83d8:

#
andi v0, v0, $ffff # 081e83d8:3042ffff

__081e83dc:

#
sh v0, $0000(v1) # 081e83dc:a4620000

j $081e8d2c # 081e83e0:0a07a34b ▼__081e8d2c
addiu s0, a3, $0001 # 081e83e4:24f00001

__081e83e8:

#
lbu v0, $0000(v1) # 081e83e8:90620000 //0x7 ~ 0x000 8bitOR
addu a3, s0, zero # 081e83ec:02003821

j $081e8b80 # 081e83f0:0a07a2e0 ▼__081e8b80
or v0, a1, v0 # 081e83f4:00a21025

__081e83f8:

#
sltu v0, a2, v0 # 081e83f8:00c2102b :a2>=60000000
bne v0, zero, $081e882c # 081e83fc:1440010b ▼__081e882c
lui v0, $5000 # 081e8400:3c025000 v0=$50000000
slt v0, s0, v1 # 081e8404:0203102a :s0<v1,//0x6 ポインタ
beq v0, zero, $081e88b8 # 081e8408:1040012b ▼__081e88b8
lui v0, $4000 # 081e840c:3c024000 v0=$40000000
addiu v0, s0, $0005 # 081e8410:26020005 :s0+5
sll v0, v0, 3 # 081e8414:000210c0

addu v0, a3, v0 # 081e8418:00e21021

lw v1, $0004(v0) # 081e841c:8c430004 :CODE2行目
addiu v0, s0, $0001 # 081e8420:26020001

sw v0, $0024(sp) # 081e8424:afa20024 :sp+24=s0+1
srl a1, v1, 20 # 081e8428:00032d02 :QQQ
sll v0, a1, 20 # 081e842c:00051500 :v0=QQQ00000
xor v0, v0, v1 # 081e8430:00431026 :QQQ除去したコード2行目
andi fp, v0, $ffff # 081e8434:305effff :マスク(回数nn=fp)
sltiu v1, fp, $0002 # 081e8438:2fc30002 :回数>=2とき以下を実行
bne v1, zero, $081e8484 # 081e843c:14600011 ▼__081e8484
srl t5, v0, 16 # 081e8440:00026c02 :t5=オフセットの+-
addiu v0, s0, $0006 # 081e8444:26020006 :s0+6
sll v0, v0, 3 # 081e8448:000210c0

addu v1, a3, v0 # 081e844c:00e21821

lw a0, $0004(v1) # 081e8450:8c640004 :コード3行目左
lui v0, $9000 # 081e8454:3c029000 v0=$90000000:serial
sltu v0, a0, v0 # 081e8458:0082102b :コード3行目<90000000
beql v0, zero, $081e8d74 # 081e845c:50400245 ▼__081e8d74
lw v1, $0008(v1) # 081e8460:8c630008 :コード3行目右
lui v0, $2000 # 081e8464:3c022000 v0=$20000000:多重+
sltu v0, a0, v0 # 081e8468:0082102b :コード3行目<20000000 ↓
beq v0, zero, $081e8488 # 081e846c:10400006 ▼__081e8488
addiu t3, zero, $0002 # 081e8470:240b0002 t3=$00000002:t3=2 多重0x2,0x3
lui v0, $1000 # 081e8474:3c021000 v0=$10000000:コピー
sltu v0, a0, v0 # 081e8478:0082102b :コード3行目<10000000
beq v0, zero, $081e8488 # 081e847c:10400002 ▼__081e8488
addiu t3, zero, $0003 # 081e8480:240b0003 t3=$00000003:t3=3 0x1 ポインタコピー
__081e8484:

#
addu t3, zero, zero # 081e8484:00005821 :type NULL
__081e8488:

#
sw zero, $0030(sp) # 081e8488:afa00030 :シリアル以外値オフセットなし
addu t6, zero, zero # 081e848c:00007021 :シリアル以外値オフセットなし
__081e8490:

#
sll a1, a1, 2 # 081e8490:00052880 :4*qqq
addiu v0, zero, $0003 # 081e8494:24020003 v0=$00000003:ポインタコピーはジャンプ
beq t3, v0, $081e8754 # 081e8498:116200ae ▼__081e8754
sw a1, $0020(sp) # 081e849c:afa50020 :sp+20=4qqq
sll v1, t6, 2 # 081e84a0:000e1880 :v1=シリアルオフセット*4
sw v1, $0038(sp) # 081e84a4:afa30038 :sp+38=4*offset
lw a1, $0024(sp) # 081e84a8:8fa50024 :s0+1
lw a2, $0038(sp) # 081e84ac:8fa60038

sll a0, t6, 1 # 081e84b0:000e2040 :a0=シリアルオフセット*2
addiu v0, s0, $0004 # 081e84b4:26020004 :v0=s0+4
addiu v1, a1, $0004 # 081e84b8:24a30004 :v1=s0+5
subu a2, zero, a2 # 081e84bc:00063023 :a2=負シリアルオフセット*4
subu a3, zero, a0 # 081e84c0:00043823 :a3=負シリアルオフセット*2
subu t0, zero, t6 # 081e84c4:000e4023 :t0=オフセット負
sw a0, $001c(sp) # 081e84c8:afa4001c :sp+1c=2*offset
sll t2, v0, 3 # 081e84cc:000250c0 :t2=8*(s0+4)
sll t4, v1, 3 # 081e84d0:000360c0 :t4=8*(s0+5)
sw a2, $002c(sp) # 081e84d4:afa6002c :sp+2C=-4*offset
sw a3, $0028(sp) # 081e84d8:afa70028 :sp+28=-2*offset
sw t0, $0018(sp) # 081e84dc:afa80018 :sp+18=-offset
addu s7, zero, zero # 081e84e0:0000b821

addu s6, zero, zero # 081e84e4:0000b021

addu t1, zero, zero # 081e84e8:00004821

addu s5, zero, zero # 081e84ec:0000a821

addu s4, zero, zero # 081e84f0:0000a021

addu s3, zero, zero # 081e84f4:00009821

addu t9, zero, zero # 081e84f8:0000c821

addu t8, zero, zero # 081e84fc:0000c021

j $081e8734 # 081e8500:0a07a1cd ▼__081e8734
addu t7, zero, zero # 081e8504:00007821

__081e8508:

#
lw v0, $64d8(v1) # 081e8508:8c6264d8 :ポインタループ
lui a0, $a000 # 081e850c:3c04a000 a0=$a0000000
lw v1, $3780(s1) # 081e8510:8e233780

addu a1, v0, s2 # 081e8514:00522821

addu v0, a1, t2 # 081e8518:00aa1021

lw v0, $0004(v0) # 081e851c:8c420004 :コード1行目左
addiu a3, zero, $0002 # 081e8520:24070002 a3=$00000002
addiu t0, zero, $0001 # 081e8524:24080001 t0=$00000001
addu v0, v0, a0 # 081e8528:00441021 :ヘッダ除去 6+a
addu v0, v0, t7 # 081e852c:004f1021 :ポインタアドレス+4QQQ回数分
addu v1, v1, v0 # 081e8530:00621821

lw a2, $0000(v1) # 081e8534:8c660000 :ポインタ読み込み 多重なら↓
bne t3, a3, $081e8600 # 081e8538:15670031 ▼__081e8600
nop

# 081e853c:00000000
j $081e85c8 # 081e8540:0a07a172 ▼__081e85c8
lw a0, $0024(sp) # 081e8544:8fa40024

__081e8548:

#
beql a2, zero, $081e86f8 # 081e8548:50c0006b ▼__081e86f8
lw a1, $002c(sp) # 081e854c:8fa5002c

bnel v1, zero, $081e8590 # 081e8550:5460000f ▼__081e8590
lw v0, $0004(a0) # 081e8554:8c820004

lw v0, $0008(a3) # 081e8558:8ce20008

lui a0, $3000 # 081e855c:3c043000 a0=$30000000
lui a3, $e000 # 081e8560:3c07e000 a3=$e0000000
subu v1, a0, v0 # 081e8564:00821823

addu a0, v0, a3 # 081e8568:00472021

addu a3, v1, a2 # 081e856c:00663821

addu v1, a0, a2 # 081e8570:00861821

lui a0, $3000 # 081e8574:3c043000 a0=$30000000
sltu v0, v0, a0 # 081e8578:0044102b :v0>=3000000なら↓
bne v0, zero, $081e85b0 # 081e857c:1440000c ▼__081e85b0
nop

# 081e8580:00000000
lw a2, $0000(a3) # 081e8584:8ce60000

j $081e85c4 # 081e8588:0a07a171 ▼__081e85c4
addiu t0, t0, $0001 # 081e858c:25080001

__081e8590:

#
lui a3, $e000 # 081e8590:3c07e000 a3=$e0000000
addu v1, v0, a3 # 081e8594:00471821

lui a3, $3000 # 081e8598:3c073000 a3=$30000000
addu a0, v1, a2 # 081e859c:00662021

subu v1, a3, v0 # 081e85a0:00e21823

sltu v0, v0, a3 # 081e85a4:0047102b :v0>=30000000なら↓
bne v0, zero, $081e85bc # 081e85a8:14400004 ▼__081e85bc
addu v1, v1, a2 # 081e85ac:00661821

__081e85b0:

#
lw a2, $0000(v1) # 081e85b0:8c660000

j $081e85c4 # 081e85b4:0a07a171 ▼__081e85c4
addiu t0, t0, $0001 # 081e85b8:25080001

__081e85bc:

#
lw a2, $0000(a0) # 081e85bc:8c860000

addiu t0, t0, $0001 # 081e85c0:25080001

__081e85c4:

#
lw a0, $0024(sp) # 081e85c4:8fa40024

__081e85c8:

#
addiu v0, t0, $0001 # 081e85c8:25020001 :多重ポインタ
sra v0, v0, 1 # 081e85cc:00021043

addu v0, a0, v0 # 081e85d0:00821021

sra v1, t0, 1 # 081e85d4:00081843

addu v1, a0, v1 # 081e85d8:00831821

addiu v0, v0, $0004 # 081e85dc:24420004

sll v0, v0, 3 # 081e85e0:000210c0

addiu v1, v1, $0004 # 081e85e4:24630004

sll v1, v1, 3 # 081e85e8:000318c0

addu a0, a1, v0 # 081e85ec:00a22021

sltu v0, t0, fp # 081e85f0:011e102b :t0>=回数fpなら↓
addu a3, a1, v1 # 081e85f4:00a33821

bne v0, zero, $081e8548 # 081e85f8:1440ffd3 ▲__081e8548
andi v1, t0, $0001 # 081e85fc:31030001

__081e8600:

#
beq a2, zero, $081e86f4 # 081e8600:10c0003c ▼__081e86f4:NULLPOINTER 回避
addiu a3, zero, $0005 # 081e8604:24070005 a3=$00000005:t5=ビットタイプ 32bit -書き込み
bne t5, a3, $081e8628 # 081e8608:15a70007 ▼__081e8628
addiu t0, zero, $0004 # 081e860c:24080004 t0=$00000004
addu v0, a1, t4 # 081e8610:00ac1021

lw v0, $0008(v0) # 081e8614:8c420008 :2行目オフセット
addu v1, a1, t2 # 081e8618:00aa1821

lw v1, $0008(v1) # 081e861c:8c630008 :コード右
j $081e8684 # 081e8620:0a07a1a1 ▼__081e8684
subu v0, s6, v0 # 081e8624:02c21023 :-32bit用-(2行目オフセット)
__081e8628:

#
bnel t5, t0, $081e8648 # 081e8628:55a80007 ▼__081e8648
addiu v0, zero, $0003 # 081e862c:24020003 v0=$00000003
addu v0, a1, t4 # 081e8630:00ac1021 :16bit -
lw v1, $0008(v0) # 081e8634:8c430008

addu a0, a1, t2 # 081e8638:00aa2021

lw v0, $0008(a0) # 081e863c:8c820008

j $081e86b0 # 081e8640:0a07a1ac ▼__081e86b0
subu v1, s5, v1 # 081e8644:02a31823 :-16bit用-(2行目オフセット)
__081e8648:

#
bnel t5, v0, $081e8668 # 081e8648:55a20007 ▼__081e8668
addiu v1, zero, $0002 # 081e864c:24030002 v1=$00000002
addu v0, a1, t4 # 081e8650:00ac1021 :8bit -
lw v1, $0008(v0) # 081e8654:8c430008

addu a0, a1, t2 # 081e8658:00aa2021

lw v0, $0008(a0) # 081e865c:8c820008

j $081e86e4 # 081e8660:0a07a1b9 ▼__081e86e4
subu v1, s4, v1 # 081e8664:02831823 :-8bit用-(2行目オフセット)
__081e8668:

#
bne t5, v1, $081e8698 # 081e8668:15a3000b ▼__081e8698
addiu a0, zero, $0001 # 081e866c:24040001 a0=$00000001
addu v0, a1, t4 # 081e8670:00ac1021 :32bit +
lw v0, $0008(v0) # 081e8674:8c420008

addu v1, a1, t2 # 081e8678:00aa1821

lw v1, $0008(v1) # 081e867c:8c630008

addu v0, s3, v0 # 081e8680:02621021 :+32bit用+(2行目オフセット)
__081e8684:

#
addu v0, v0, a2 # 081e8684:00461021 :32bit共通
addu v1, t1, v1 # 081e8688:01231821

swl v1, $0003(v0) # 081e868c:a8430003 :32bit書き込み #sw v1, $0000(v0)
j $081e86f4 # 081e8690:0a07a1bd ▼__081e86f4:#j $081e86f8
swr v1, $0000(v0) # 081e8694:b8430000 :#lw a1, $002c(sp)
__081e8698:

#
bne t5, a0, $081e86c8 # 081e8698:15a4000b ▼__081e86c8
addu v0, a1, t4 # 081e869c:00ac1021

lw v1, $0008(v0) # 081e86a0:8c430008 :16bit +
addu a0, a1, t2 # 081e86a4:00aa2021

lw v0, $0008(a0) # 081e86a8:8c820008

addu v1, t9, v1 # 081e86ac:03231821 :+16bit用+(2行目オフセット)
__081e86b0:

#
addu v0, t1, v0 # 081e86b0:01221021 :16bit+-共通
addu v1, v1, a2 # 081e86b4:00661821

andi v0, v0, $ffff # 081e86b8:3042ffff

sh v0, $0000(v1) # 081e86bc:a4620000 :16bit書き込み
j $081e86f8 # 081e86c0:0a07a1be ▼__081e86f8
lw a1, $002c(sp) # 081e86c4:8fa5002c

__081e86c8:

#
bnel t5, zero, $081e86f8 # 081e86c8:55a0000b ▼__081e86f8
lw a1, $002c(sp) # 081e86cc:8fa5002c

addu v0, a1, t4 # 081e86d0:00ac1021 :8bit+
lw v1, $0008(v0) # 081e86d4:8c430008

addu a0, a1, t2 # 081e86d8:00aa2021

lw v0, $0008(a0) # 081e86dc:8c820008

addu v1, t8, v1 # 081e86e0:03031821 :+8bit用+(2行目オフセット)
__081e86e4:

#
addu v0, t1, v0 # 081e86e4:01221021 :8bit +-共通
addu v1, v1, a2 # 081e86e8:00661821

andi v0, v0, $00ff # 081e86ec:304200ff

sb v0, $0000(v1) # 081e86f0:a0620000 :8bit書き込み
__081e86f4:

#
lw a1, $002c(sp) # 081e86f4:8fa5002c :-4*offset
__081e86f8:

#
lw a2, $0030(sp) # 081e86f8:8fa60030 :値オフセット 書き込み終了後
lw a3, $0028(sp) # 081e86fc:8fa70028 :-2*offset
lw t0, $0018(sp) # 081e8700:8fa80018 :-offset,t6=+0ffset
lw v0, $0038(sp) # 081e8704:8fa20038 :4*offset
lw v1, $001c(sp) # 081e8708:8fa3001c :2*offset
lw a0, $0020(sp) # 081e870c:8fa40020 :4QQQ
addiu s7, s7, $0001 # 081e8710:26f70001 :s7=ループカウンター+1
addu s6, s6, a1 # 081e8714:02c5b021 :s6=-32bit用
addu t1, t1, a2 # 081e8718:01264821 :t1=値オフセット*回数
addu s5, s5, a3 # 081e871c:02a7a821 :s5=-16bit用
addu s4, s4, t0 # 081e8720:0288a021 :s4=-8bit用
addu s3, s3, v0 # 081e8724:02629821 :s3=32bit+用
addu t9, t9, v1 # 081e8728:0323c821 :t9=16bit+用
addu t8, t8, t6 # 081e872c:030ec021 :t8=8bit+用
addu t7, t7, a0 # 081e8730:01e47821 :t7=4QQQ*回数
__081e8734:

#
sltu v0, s7, fp # 081e8734:02fe102b :s7>=回数fpなら下
bne v0, zero, $081e8508 # 081e8738:1440ff73 ▲__081e8508
lui v1, $881f # 081e873c:3c03881f v1=$881f0000
addiu v0, zero, $0002 # 081e8740:24020002 v0=$00000002:多重ならジャンプ
beq t3, v0, $081e8808 # 081e8744:11620030 ▼__081e8808
addiu v0, fp, $ffff # 081e8748:27c2ffff :回数fp-1
j $081e881c # 081e874c:0a07a207 ▼__081e881c
addiu v1, zero, $0002 # 081e8750:24030002 v1=$00000002
__081e8754:

#
lw a1, $0020(sp) # 081e8754:8fa50020 :4*QQQ読み込み ポインタコピー
lw a0, $3780(s1) # 081e8758:8e243780

lui v1, $a000 # 081e875c:3c03a000 v1=$a0000000
addu v1, a2, v1 # 081e8760:00c31821 :6+A ポインタヘッド除去
addu v0, v1, a1 # 081e8764:00651021 :ポインタアドレス+4*QQQ
addu v0, a0, v0 # 081e8768:00821021 :ポインタアドレス+8800000
lw t0, $0000(v0) # 081e876c:8c480000 :コピー先ポインタ読み込み
addu a0, a0, v1 # 081e8770:00832021 :ポインタアドレス+4*QQQ+8800000
lw a3, $0000(a0) # 081e8774:8c870000 :コピー元ポインタ読み込み
beq t0, zero, $081e881c # 081e8778:11000028 ▼__081e881c:NULL POINTER
addiu v1, zero, $0002 # 081e877c:24030002 v1=$00000002
beq a3, zero, $081e8820 # 081e8780:10e00027 ▼__081e8820:NULL POINTR
addiu v0, zero, $0001 # 081e8784:24020001 v0=$00000001
lw a2, $0024(sp) # 081e8788:8fa60024

addiu v1, s0, $0004 # 081e878c:26030004

addiu a0, s0, $0006 # 081e8790:26040006

addiu v0, a2, $0004 # 081e8794:24c20004

sll t2, v1, 3 # 081e8798:000350c0

sll a0, a0, 3 # 081e879c:000420c0

sll t1, v0, 3 # 081e87a0:000248c0

addu a1, zero, zero # 081e87a4:00002821 :a1=0
j $081e87d8 # 081e87a8:0a07a1f6 ▼__081e87d8
lui t4, $f000 # 081e87ac:3c0cf000 t4=$f0000000
__081e87b0:

#
lw v1, $0004(v1) # 081e87b0:8c630004 :v1=コード3行目 コピー処理
addu v0, a3, v0 # 081e87b4:00e21021 :コピー元計算
addu v0, v0, a1 # 081e87b8:00451021 :コピー時のオフセット加算
lbu v0, $0000(v0) # 081e87bc:90420000

addu v1, v1, t4 # 081e87c0:006c1821 :1+f コード3行目オフセット
addu v1, v1, t0 # 081e87c4:00681821 :コピー先計算
addu v1, v1, a1 # 081e87c8:00651821 :コピー時のオフセット加算
andi v0, v0, $00ff # 081e87cc:304200ff

sb v0, $0000(v1) # 081e87d0:a0620000

addiu a1, a1, $0001 # 081e87d4:24a50001 :a1+1
__081e87d8:

#
lui v1, $881f # 081e87d8:3c03881f v1=$881f0000
lw v0, $64d8(v1) # 081e87dc:8c6264d8 v0=$881f64d8
addu v0, v0, s2 # 081e87e0:00521021

addu a2, v0, t1 # 081e87e4:00493021

addu v1, v0, a0 # 081e87e8:00441821

addu v0, v0, t2 # 081e87ec:004a1021

lw v0, $0008(v0) # 081e87f0:8c420008

sltu v0, a1, v0 # 081e87f4:00a2102b :a1>=回数になるまでループ
bnel v0, zero, $081e87b0 # 081e87f8:5440ffed ▲__081e87b0
lw v0, $0008(a2) # 081e87fc:8cc20008 :コード2行目右
j $081e881c # 081e8800:0a07a207 ▼__081e881c
addiu v1, zero, $0002 # 081e8804:24030002 v1=$00000002
__081e8808:

#
andi v1, v0, $0001 # 081e8808:30430001

srl v0, v0, 1 # 081e880c:00021042

addu v0, v0, v1 # 081e8810:00431021

j $081e8824 # 081e8814:0a07a209 ▼__081e8824
addiu v1, v0, $0001 # 081e8818:24430001

__081e881c:

#
addiu v0, zero, $0001 # 081e881c:24020001 v0=$00000001
__081e8820:

#
movz v1, v0, t3 # 081e8820:004b180a

__081e8824:

#
j $081e8d28 # 081e8824:0a07a34a ▼__081e8d28
addu a3, v1, s0 # 081e8828:00703821

__081e882c:

#
sltu v0, a2, v0 # 081e882c:00c2102b :a2>=50000000なら下
bne v0, zero, $081e88b8 # 081e8830:14400021 ▼__081e88b8
lui v0, $4000 # 081e8834:3c024000 v0=$40000000
slt v0, s0, v1 # 081e8838:0203102a ://0x5 コピー
beq v0, zero, $081e88b4 # 081e883c:1040001d ▼__081e88b4
addiu v0, s0, $0004 # 081e8840:26020004

addiu v1, s0, $0005 # 081e8844:26030005

sll t0, v0, 3 # 081e8848:000240c0

sll a3, v1, 3 # 081e884c:000338c0

addu a1, zero, zero # 081e8850:00002821

j $081e8888 # 081e8854:0a07a222 ▼__081e8888
lui t1, $b000 # 081e8858:3c09b000 t1=$b0000000
__081e885c:

#
lw a0, $3780(s1) # 081e885c:8e243780

lw v1, $0004(a2) # 081e8860:8cc30004

addu v0, v0, t1 # 081e8864:00491021

addu v0, v0, a1 # 081e8868:00451021

addu v0, a0, v0 # 081e886c:00821021

lbu v0, $0000(v0) # 081e8870:90420000

addu v1, a1, v1 # 081e8874:00a31821

addu a0, a0, v1 # 081e8878:00832021

andi v0, v0, $00ff # 081e887c:304200ff

sb v0, $0000(a0) # 081e8880:a0820000

addiu a1, a1, $0001 # 081e8884:24a50001

__081e8888:

#
lui a0, $881f # 081e8888:3c04881f a0=$881f0000
lw v0, $64d8(a0) # 081e888c:8c8264d8 v0=$881f64d8
addu v0, v0, s2 # 081e8890:00521021

addu v1, v0, t0 # 081e8894:00481821

addu a2, v0, a3 # 081e8898:00473021

lw v0, $0008(v1) # 081e889c:8c620008

sltu v0, a1, v0 # 081e88a0:00a2102b

bnel v0, zero, $081e885c # 081e88a4:5440ffed ▲__081e885c
lw v0, $0004(v1) # 081e88a8:8c620004

__081e88ac:

#
j $081e8d28 # 081e88ac:0a07a34a ▼__081e8d28
addiu a3, s0, $0001 # 081e88b0:26070001

__081e88b4:

#
lui v0, $4000 # 081e88b4:3c024000 v0=$40000000
__081e88b8:

#
sltu v0, a2, v0 # 081e88b8:00c2102b :a2>=40000000なら下
bne v0, zero, $081e8a40 # 081e88bc:14400060 ▼__081e8a40
lui v0, $3060 # 081e88c0:3c023060 v0=$30600000
slt v0, s0, v1 # 081e88c4:0203102a

beq v0, zero, $081e8a40 # 081e88c8:1040005d ▼__081e8a40
lui v0, $3060 # 081e88cc:3c023060 v0=$30600000
addiu v0, s0, $0004 # 081e88d0:26020004 ://0x4 32bitシリアル
sll v0, v0, 3 # 081e88d4:000210c0

addu v1, a3, v0 # 081e88d8:00e21821

lw v1, $0008(v1) # 081e88dc:8c630008 :コード右
addiu a0, s0, $0005 # 081e88e0:26040005

addu t2, v0, zero # 081e88e4:00405021

andi v0, v1, $ffff # 081e88e8:3062ffff :v1=アドレスオフセット
sll t5, v0, 2 # 081e88ec:00026880 :t5=4*offset
sll t3, a0, 3 # 081e88f0:000458c0

srl t4, v1, 16 # 081e88f4:00036402 :t4=コード回数
addu t1, zero, zero # 081e88f8:00004821

j $081e8a2c # 081e88fc:0a07a28b ▼__081e8a2c
addu a1, zero, zero # 081e8900:00002821

__081e8904:

#
lw v0, $64d8(a2) # 081e8904:8cc264d8 :シリアルループ
lui t0, $c000 # 081e8908:3c08c000 t0=$c0000000
addu v0, v0, s2 # 081e890c:00521021

addu a3, v0, t3 # 081e8910:004b3821

addu v0, v0, t2 # 081e8914:004a1021

lw v0, $0004(v0) # 081e8918:8c420004 :コード左
addu v1, v0, t0 # 081e891c:00481821 :4+C ヘッダ除去
nop

# 081e8920:00000000 :#andi v0, v0, $0003
nop

# 081e8924:00000000 :#bne v0, zero, $081e8954
addu t0, v1, a1 # 081e8928:00654021 :+4nn*offset
lw v0, $0008(a3) # 081e892c:8ce20008 :コード2行目右
lw a0, $0004(a3) # 081e8930:8ce40004 :コード2行目左
lw v1, $3780(s1) # 081e8934:8e233780 :8800000
mult t1, v0
# 081e8938:01220018 :値オフセット*回数
addu v1, v1, t0 # 081e893c:00681821 :+8800000
mflo v0
# 081e8940:00001012
addu v0, v0, a0 # 081e8944:00441021 :値+値オフセット*回数
swl v0, $0003(v1) # 081e8948:a8620003 :#sw v0, $0000(v1)
j $081e8a24 # 081e894c:0a07a289 :#j $081e8a28
swr v0, $0000(v1) # 081e8950:b8620000 :#addiu t1, t1, $0001
__081e8954:

#
lw v0, $0008(a3) # 081e8954:8ce20008 :奇数アドレス時
lw a0, $0004(a3) # 081e8958:8ce40004

lw v1, $3780(s1) # 081e895c:8e233780

mult t1, v0
# 081e8960:01220018
lui a2, $c000 # 081e8964:3c06c000 a2=$c0000000
ori a2, a2, $0001 # 081e8968:34c60001 a2=$c0000001
addu v1, v1, t0 # 081e896c:00681821

lui a3, $881f # 081e8970:3c07881f a3=$881f0000
lui t0, $c000 # 081e8974:3c08c000 t0=$c0000000
ori t0, t0, $0002 # 081e8978:35080002 t0=$c0000002
mflo v0
# 081e897c:00001012
addu v0, v0, a0 # 081e8980:00441021

sw v0, $0004(sp) # 081e8984:afa20004

lbu v0, $0004(sp) # 081e8988:93a20004

andi v0, v0, $00ff # 081e898c:304200ff

sb v0, $0000(v1) # 081e8990:a0620000

lui v1, $881f # 081e8994:3c03881f v1=$881f0000
lw v0, $64d8(v1) # 081e8998:8c6264d8 v0=$881f64d8
lbu a0, $0005(sp) # 081e899c:93a40005

lw v1, $3780(s1) # 081e89a0:8e233780

addu v0, v0, s2 # 081e89a4:00521021

addu v0, v0, t2 # 081e89a8:004a1021

lw v0, $0004(v0) # 081e89ac:8c420004

andi a0, a0, $00ff # 081e89b0:308400ff

addu v0, v0, a2 # 081e89b4:00461021

addu v0, v0, a1 # 081e89b8:00451021

addu v1, v1, v0 # 081e89bc:00621821

sb a0, $0000(v1) # 081e89c0:a0640000

lw v0, $64d8(a3) # 081e89c4:8ce264d8 v0=$881f64d8
lbu a0, $0006(sp) # 081e89c8:93a40006

lw v1, $3780(s1) # 081e89cc:8e233780

addu v0, v0, s2 # 081e89d0:00521021

addu v0, v0, t2 # 081e89d4:004a1021

lw v0, $0004(v0) # 081e89d8:8c420004

andi a0, a0, $00ff # 081e89dc:308400ff

lui a2, $c000 # 081e89e0:3c06c000 a2=$c0000000
addu v0, v0, t0 # 081e89e4:00481021

addu v0, v0, a1 # 081e89e8:00451021

addu v1, v1, v0 # 081e89ec:00621821

sb a0, $0000(v1) # 081e89f0:a0640000

lw v0, $64d8(a3) # 081e89f4:8ce264d8 v0=$881f64d8
lw a0, $3780(s1) # 081e89f8:8e243780

lbu v1, $0007(sp) # 081e89fc:93a30007

addu v0, v0, s2 # 081e8a00:00521021

addu v0, v0, t2 # 081e8a04:004a1021

lw v0, $0004(v0) # 081e8a08:8c420004

ori a2, a2, $0003 # 081e8a0c:34c60003 a2=$c0000003
andi v1, v1, $00ff # 081e8a10:306300ff

addu v0, v0, a2 # 081e8a14:00461021

addu v0, v0, a1 # 081e8a18:00451021

addu a0, a0, v0 # 081e8a1c:00822021

sb v1, $0000(a0) # 081e8a20:a0830000

addiu t1, t1, $0001 # 081e8a24:25290001 :t1=回数カウンター
__081e8a28:

#
addu a1, a1, t5 # 081e8a28:00ad2821 :アドレスオフセット
__081e8a2c:

#
slt v0, t1, t4 # 081e8a2c:012c102a :t1>=コード回数までループ
bne v0, zero, $081e8904 # 081e8a30:1440ffb4 ▲__081e8904
lui a2, $881f # 081e8a34:3c06881f a2=$881f0000
j $081e8d28 # 081e8a38:0a07a34a ▼__081e8d28
addiu a3, s0, $0001 # 081e8a3c:26070001

__081e8a40:

#
xor v0, a2, v0 # 081e8a40:00c21026 :a2>=30600000なら下
bne v0, zero, $081e8a90 # 081e8a44:14400012 ▼__081e8a90
lui v0, $3050 # 081e8a48:3c023050 v0=$30500000
slt v0, s0, v1 # 081e8a4c:0203102a

beql v0, zero, $081e8a90 # 081e8a50:5040000f ▼__081e8a90
lui v0, $3050 # 081e8a54:3c023050 v0=$30500000
addiu v0, s0, $0004 # 081e8a58:26020004 ://0x306 32bit減算
sll v0, v0, 3 # 081e8a5c:000210c0

addu v0, a3, v0 # 081e8a60:00e21021

lw a0, $0008(v0) # 081e8a64:8c440008

lw v1, $3780(s1) # 081e8a68:8e233780

addiu v0, s0, $0005 # 081e8a6c:26020005

sll v0, v0, 3 # 081e8a70:000210c0

addu v0, a3, v0 # 081e8a74:00e21021

addu v1, v1, a0 # 081e8a78:00641821

lw a0, $0004(v0) # 081e8a7c:8c440004

lw v0, $0000(v1) # 081e8a80:8c620000

addiu a3, s0, $0001 # 081e8a84:26070001

j $081e8adc # 081e8a88:0a07a2b7

subu v0, v0, a0 # 081e8a8c:00441023

__081e8a90:

#
sltu v0, a2, v0 # 081e8a90:00c2102b :a2>=30500000なら下
bne v0, zero, $081e8ae8 # 081e8a94:14400014 ▼__081e8ae8
lui v0, $3040 # 081e8a98:3c023040 v0=$30400000
slt v0, s0, v1 # 081e8a9c:0203102a

beq v0, zero, $081e8ae8 # 081e8aa0:10400011 ▼__081e8ae8
lui v0, $3040 # 081e8aa4:3c023040 v0=$30400000
addiu v0, s0, $0004 # 081e8aa8:26020004 ://0x305 32bit加算
sll v0, v0, 3 # 081e8aac:000210c0

addu v0, a3, v0 # 081e8ab0:00e21021

lw a0, $0008(v0) # 081e8ab4:8c440008

lw v1, $3780(s1)